اولین گردهمایی دیجیتالی سازی

رویکرد مدیران ارشد بانک ملت در ایجاد و سازماندهی مجموعه توانمندی از شرکتهای فناوری اطلاعات ستودنی است و به عنوان یکی از بهترین تجارب صنعت بانکداری از آن یاد میشود. حجم موفقیت های به دست آمده نشان از تلاش وسیعی دارد که در تمامی لایه های سازمان جاری و ساری بوده است. بدون شک هر تجربه ی موفقیت آمیزی مستلزم ریسک پذیری و گاه قبول شکست است. اما آنچه در مجموعه بهسازان فردا تجلی یافته، ارادهی معطوف به کسب موفقیت و تکیه زدن بر جایگاه نخست بوده است. این عادت نیکو، نیازمند محافظت و پاسداری است تا همچنان به مانند موتور Zúčastnit se eventu

O eventu

رویکرد مدیران ارشد بانک ملت در ایجاد و سازماندهی مجموعه توانمندی از شرکتهای فناوری اطلاعات ستودنی است و به عنوان یکی از بهترین تجارب صنعت بانکداری از آن یاد میشود. حجم موفقیت های به دست آمده نشان از تلاش وسیعی دارد که در تمامی لایه های سازمان جاری و ساری بوده است. بدون شک هر تجربه ی موفقیت آمیزی مستلزم ریسک پذیری و گاه قبول شکست است. اما آنچه در مجموعه بهسازان فردا تجلی یافته، ارادهی معطوف به کسب موفقیت و تکیه زدن بر جایگاه نخست بوده است. این عادت نیکو، نیازمند محافظت و پاسداری است تا همچنان به مانند موتور
1
Den
1
Řečník
5
Relací

اولین گردهمایی دیجیتالی سازی

Řečníci

محمد سازگار
محمد سازگار

Program

09:00 - 09:30

آشنایی اولیه با سمینار

Main room

09:30 - 09:50

شعارهای سمینار

Main room

محمد سازگار

10:00 - 10:30

زمان استراحت اول

10:30 - 10:40

زمان استراحت 2

10:40 - 11:10

ؤ

Main room

محمد سازگار

16:40 - 17:10

تست همین الان

Main room

17:10 - 17:30

بعدش پی میشه

Main room

محمد سازگار

Kontaktní informace