Podmínky užití Eventee

Poslední aktualizace: 21.1.2019OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉ APLIKACE

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

Definice
 • V těchto obchodních podmínkách:
 • "Provozovatel" je Společnost Touch Art, s.r.o., IČO: 29307236, se sídlem Kubešova 2, 612 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku: u kraského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72788;
 • "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem Eventee, mezi jejíž hlavní funkcionality patří tvorba a organizování konferencí a jiných událostí, poskytování mobilní aplikace, která je dostupná z internetové adresy www.eventee.co;
 • "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;
 • "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;
 • "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci;
 • "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů;
 • "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací;
 • "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
 • Zobrazení tlačítka s názvem " Registrovat " v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 • Kliknutí Uživatele na tlačítko " Registrovat " je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
 • Kliknutím na tlačítko " Registrovat " Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.
 • Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
Užívání Aplikace
 • Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
 • Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.
 • V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
 • Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
 • Uživatel nemá právo udělat třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
 • Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
 • Uživatel má právo užívat Aplikaci za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 • Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 • Aplikace není určena pro děti, je určena pouze pro dospělé. Abyste mohli aplikaci používat, musí vám být alespoň 13 let, jinak jste povinni mít povolení od rodiče nebo zákonného zástupce. Bez tohoto povolení se nemůžete zaregistrovat a používat aplikaci Eventee.
Databáze
 • Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
 • uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 • Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Osobní údaje a cookies
 • Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
 • Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
Odpovědnost za škodu
 • Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
 • Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.
Změna VOP
 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 • V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
Rozhodné právo
 • Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
Účinnost
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.
Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

Touch Art, s.r.o., IČ:29307236, která vyvíjí a provozuje webovou službu eventee.co (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých Správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých uživatelů, které uživatelé Správci v této souvislosti poskytnou.

Prosíme, přečtěte si pozorně následující informace předtím, než nám své osobní údaje poskytnete.

V případě jakéhokoliv dotazu souvisejícího se zpracováním Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na support@eventee.co.

Správce osobních údajů:

Touch Art, s.r.o.
IČ: 29307236
se sídlem na adrese Kubešova 2, 612 00 Brno
support@eventee.co

Zpracovávané osobní údaje

Budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete při založení uživatelského účtu, jeho používání přes přístupové rozhraní na eventee.co, nebo zřízení přístupu k uživatelskému účtu jeho vlastníkem, přičemž takto správce zpracovává Vaše údaje v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • adresa
 • pracovní pozice,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • platební údaje (název subjektu, daňové identifikační číslo)
 • IP adresu používanou k přístupu na eventee.co
 • poloha zařízení využívající mobilní aplikaci Eventee
 • slovní i číselné hodnocení přednášky,
Účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely a na základě následujících právních základů:

 1. Účel a právní základ zpracování těchto osobních údajů:

  • jméno a příjmení,
  • adresa,
  • pracovní pozice,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,
  • platební údaje (název subjektu, daňové identifikační číslo)
  • slovní i číselné hodnocení přednášky,

  Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění smlouvy o poskytování služby eventee.co, kterou s námi uzavíráte registrací a založením Vašeho uživatelského účtu na eventee.co. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  Zpracování těchto Vašich osobních údajů, jež je nezbytné pro splnění smlouvy, které jste smluvní stranou, bude probíhat následovně.

  Naše společnost Vám poskytuje své služby, respektive službu eventee.co v souladu se smluvními podmínkami dostupnými na https://www.eventee.co/legal. Abychom Vám dle smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi mohli službu eventee.co poskytovat, potřebujeme znát, kdo je druhá smluvní strana a v případě, že využíváte placené funkce, i Vaše platební údaje. Vaši IP adresu použitou k přístupu na eventee.co při registraci používáme k určení, z jaké jste země, abychom věděli, v jakém jazyce s Vámi komunikovat. Vaši IP adresu však zjišťujeme a ukládáme pouze jednou a to při registraci na eventee.co. Při jakémkoliv dalším používání eventee.co už Vaši IP adresu nezjišťujeme. Prosíme vemte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy Vám mohou být zasílány e-maily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají funkcionality služby eventee.co. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou.

  Součásti funkcionality eventee.co a její mobilní aplikace je rovněž pokročilá sada nástrojů pro efektní pořádání eventů sloužící Vám i pořadatelům eventů. Aby mohla služba eventee.co fungovat správně a efektivně, vyžaduje se vzájemné sdílení některých informací mezi Vámi a pořadatelem eventu. Toto sdílení vždy probíhá pouze uvnitř služby a aplikace eventee.co. Sdílení informací a osobních údajů je tedy nedílnou součástí funkcionality služby eventee.co k jejímuž poskytování jsem se zavázali ve smlouvě uzavřené s Vámi. Proto seznamy registrovaných uživatelů daného eventu, hodnocení jednotlivých přednášek a zaslaných dotazů řečníkům jsou zpřístupněny pořadateli daného eventu. Služba Eventee umožní přístup k těmto osobním údajům pořadateli eventu pouze po dobu existence účtu uživatele. Platební údaje se pořadatelům eventu nikdy nezpřístupňují.

  Účelem a právním základem zpracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy splnění smlouvy o poskytování služby eventee.co.

 2. Účel a právní základ zpracování těchto osobních údajů:

  • jméno a příjmení,
  • adresní údaje,
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa,

  Tyto osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, který je oprávněným zájmem naší společnosti. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  Zpracování na základě tohoto našeho oprávněného zájmu, tedy přímého marketingu, probíhá následovně.

  Vaše osobní údaje budou uloženy v naší elektronické databázi uložené u společnosti, která nám poskytuje datová úložiště, kterou však spravujeme přímo a pouze my. Vaše osobní údaje budou na základě tohoto našeho oprávněného zájmu použity prostřednictvím služeb třetích stran (blíže viz Kategorie příjemců osobních údajů pouze abychom Vám mohli zaslat nabídku našich produktů, ať už nových funkcí, nebo stávajících produktů a rozšíření služby eventee.co

  Účelem a právním základem spracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy oprávněný zájem Správce - přímý marketing, to znamená přímá nabídka našich produktů a funkcí služby eventee.co zaslaná námi Vám.

  Pokud si zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby eventee.co nepřejete, lze jej jednoduše vypnout v nastavení Vašeho uživatelského účtu, nebo prostřednictvím linku „unsubscribe“ obsaženého v každém e-mailu s naší nabídkou.

  Prosíme vemte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy, tedy účelu zpracování dle bodu 1), Vám mohou být zasílány e-maily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají funkcionality služby eventee.co. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou, nejde o reklamní sdělení v rámci přímého marketingu a jejich zasílání nelze vypnout.

 3. Účel a právní základ zpracování těchto osobních údajů:

  • poloha zařízení využívající mobilní aplikaci Eventee

  Zpracování těchto Vašich osobních údajů, které provádíme pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, bude probíhá následovně.

  U mobilní aplikace Eventee dostupné na App Store a Google Play zjišťujeme polohu zařízení za účelem zobrazení obsahu na základě lokace uživatele. Souhlas ke zpracování tohoto osobního údaje nám udělujete nastavením Vašeho mobilního zařízení a udělením souhlasu při instalaci aplikace. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat (a zpracování polohy Vašeho mobilního zařízení naší aplikací vypnout) v nastavení Vašeho zařízení.

  Účelem a právním základem zpracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy Vámi udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1/a) GDPR.

  Zpracování osobních údajů ve všech případech provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech. Tyto systémy však podléhají důsledné a stálé fyzické i technické kontrole. Veškeré osoby, které na základě našeho pokynu a z našeho pověření přichází s osobními údaji do styku v rámci svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

 4. Zpracování pro účely zlepšení zákaznické podpory

  Účel a právní základ zpracování těchto osobních údajů:

  • IP adresa
  • aktivita a pohyb na webové stránce eventee.co

  Pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas v nastavení Vašeho uživatelského účtu na smartlook.com, budeme v rámci zlepšení efektivity uživatelské podpory, kterou Vám poskytujeme v případě, že potřebujete s používáním služby eventee.co jakkoliv pomoct, nebo poradit, nahrávat Vaši IP adresu a sledovat Vaše aktivity a chování na webu eventee.co. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  Zpracování těchto Vašich osobních údajů, které provádíme pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, bude probíhá následovně.

  Vaši IP adresu použitou k přístupu na eventee.co při registraci používáme k určení, z jaké jste země, abychom věděli, v jakém jazyce s Vámi komunikovat. Vaši IP adresu však zjišťujeme a ukládáme pouze jednou a to při registraci na eventee.co. Při jakémkoliv dalším používání eventee.co už Vaši IP adresu nezjišťujeme.

  Sledování aktivity a chování návštěvníků na webu eventee.co provádíme při každém Vašem přístupu na eventee.co a slouží nám k poskytování efektivnější uživatelské podpory, pokud potřebujete s používáním služby eventee.co jakkoliv pomoct, nebo poradit.

  Účelem a právním základem pracování těchto Vašich osobních údajů je v tomto případě tedy Vámi udělený souhlas.

  Pokud si svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů rozmyslíte, lze jej kdykoliv jednoduše odvolat (tedy vypnout nahrávání IP adresy a sledování aktivity a chování návštěvníků na webu eventee.co) v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Stejným způsobem nám můžete svůj souhlas opětovně udělit.

  Zpracování osobních údajů ve všech případech provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech. Tyto systémy však podléhají důsledné a stálé fyzické i technické kontrole. Veškeré osoby, které na základě našeho pokynu a z našeho pověření přichází s osobními údaji do styku v rámci svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně sami. Může se však stát, že pro zpracování osobních údajů pro některý ze shora uvedených účelů budeme muset využít služeb jiného subjektu. V takovém případě bude mezi námi a takovou třetí osobou vztah správce a zpracovatele a s tímto zpracovatelem uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zaručili bezpečnost a zákonnost zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje tedy případně mohou být předány příjemcům z následujících kategorií:

 1. společnosti poskytující nám datová úložiště;
 2. společnosti poskytující služby hromadného rozesílání obchodních nabídek a hromadné komunikace se zákazníky.
 3. společnosti poskytující služby správy a zpracování obchodních kontaktů, tzv. CRM systémy

Dále budou Vaše osobní údaje zpřístupněny pořadatelům eventů pouze za účelem pořádání a organizace tohoto eventu a k následné práci s historií eventu. Používání osobních údajů za jiným účelem, nebo jejich předání třetím osobám mají pořadatelé dle smlouvy uzavřené s námi zakázaný.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání této smlouvy, tedy po dobu existence Vašeho uživatelského účtu.

Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme zpracovávat také po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. V případě, že však zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby eventee.co v nastavení svém uživatelského účtu vypnete, nebudeme za tímto účelem Vaše osobní údaje dále zpracovávat a to i po dobu trvání smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu budeme zpracovávat pouze po dobu udělení souhlasu, tedy od jeho udělení, do jeho odvolání. Nejdéle však po dobu existence Vašeho uživatelského účtu.

Vždy jsou však všechny Vaše osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu platnosti Vašeho uživatelského účtu. V případě, že zrušíte svůj uživatelský účet na Eventee.co, budou Vaše osobní údaje vymazány a statistická data anonymizována.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoliv máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (viz Účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů bod 2) výše). Pokud vznesete vůči našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu námitku, dnem doručení Vaší námitky přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nám můžete zaslat e-mailem na adresu:

support@eventee.co

V námitce stačí uvést Vaše uživatelské jméno a text „Tímto vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu“ a Váš podpis. Bez zbytečného odkladu Vás informujeme o vyřízení Vaší žádosti.

Vždy je však jednodušší a rychlejší, pokud si zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby eventee.co nepřejete, jej jednoduše vypnout v nastavení Vašeho uživatelského účtu, nebo prostřednictvím linku „unsubscribe“ obsaženého v každém e-mailu s naší nabídkou.

Pozor, právo vznést námitku nelze uplatnit vůči našemu zpracování osobních údajů nezbytných pro účel splnění smlouvy.

Další Vaše práva související se zpracováním osobních údajů
 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – kdykoliv nás můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny a jak dlouho je budeme zpracovávat. Máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Máte právo nás kdykoliv požádat o opravu chybného osobního údaje či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování – můžete nás kdykoli požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud (i) už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je zpracování protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte souhlas, který jste nám případně pro zpracování poskytli. Zpracovávání Vašich osobních údajů omezíme, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (omezíme znamená, že je budeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků).
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud Vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
 • na přenositelnost osobních údajů – pokud je zpracováváme automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo je získat a právo na to, aby tyto osobní údaje byly předány přímo jinému správci
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit u nás prostřednictvím osoby zodpovědné za ochranu dat v naší společnosti, a to pomocí e-mailu hello@eventee.co. Na Vaše žádosti, dotazy či připomínky odpovíme nejpozději do 1 měsíce.

Na naši činnost při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost (více na stránkách úřadu www.uoou.cz). Tento úřad také, stejně jako Vás, informujeme v případě, že by i přes naši nejlepší snahu a veškerá zabezpečení došlo k úniku, zneužití nebo ztrátě Vašich osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES
Co jsou soubory cookies:

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Druhy souborů cookies:

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Využívání souborů cookies:

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Účel použití souborů cookies:

Soubory cookies využíváme pouze pro následující účely: K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.