สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพสำหรับผู้เรียน Gen. Z สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 5 (เท่านั้น) Join event

About

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพสำหรับผู้เรียน Gen. Z สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 5 (เท่านั้น)
5
Day Event
4
Speakers
15
Sessions

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

Speakers

โปรแกรมเมอร์คมเขต เหมือนศรีชัย
โปรแกรมเมอร์คมเขต เหมือนศรีชัย
วิศวกรซอฟแวร์ AT บริษัทของตัวเอง
ครูศศิวิมล เปรมไธสง
ครูศศิวิมล เปรมไธสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย AT โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายนานาชาติ)
ครูศักราช ม่วงบังยุง
ครูศักราช ม่วงบังยุง
ครูผู้ช่วย AT โรงเรียนกุฉินารายณ์
ดร.ภาวัต ไชยพิเดช
ดร.ภาวัต ไชยพิเดช
นักศึกษาทุน คปก. ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 19 AT คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Agenda

Stages
Workshop 01: Poll Everywhere

17:00

18:00

19:00

การใช้โปรแกรม Polleverywhere เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ชั้นเรียนแบบสองทางแบบทางไกล (ตอนที่ 1)

17:00 - 19:00
โปรแกรมเมอร์คมเขต เหมือนศรีชัย โปรแกรมเมอร์คมเขต เหมือนศรีชัย

Occupancy : 13 / 30

Workshop 02: PhET Simulation

17:00

18:00

19:00

การใช้สถานการณ์จำลอง PhET เพื่อสร้างการเรียนรู้ปฏิบัติการทดลองทางไกล (ตอนที่ 1)

17:00 - 19:00
ครูศศิวิมล เปรมไธสง
ครูศักราช ม่วงบังยุง

Occupancy : 1 / 40

Workshop 03: Sage Modeller

17:00

18:00

19:00

การใช้โปรแกรม Sage Modeller เพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงคำนวณทางไกล (ตอนที่ 1)

17:00 - 19:00
ดร.ภาวัต ไชยพิเดช ดร.ภาวัต ไชยพิเดช

Occupancy : 3 / 30

Contact information