Nouze ve vzdělávání / Emergancy in Education

28 May, 2021

Prague, Czechia
Mezinárodní doktorandská konference Nouze ve vzdělávání se zaměřuje na aktuální témata ve výchově a vzdělávání. The International Doctoral Conference (online) focuses on current topics in education.

Nouze ve vzdělávání / Emergancy in Education


Konference je otevřena všem doktorandům prezenční a kombinované formy, kteří ve své praxi, disertačních a projektových pracích řeší aktuální i tradiční témata v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, speciální pedagogiky, psychologie, filosofie, andragogiky a dalších. Konference je pořádaná katedrami: psychologie, speciální pedagogiky a občanské výchovy a filozofie.


The conference is open to all full-time and part-time doctoral students solving current and traditional topics in their practice, dissertations, and project theses in the field of education, pedagogy, didactics, special education, psychology, philosophy, andragogy, and others. The conference is organized by the departments of psychology, special education, and civics and philosophy. 

Join event


28
May

Nouze ve vzdělávání / Emergancy in Education

Prague, Czechia

Agenda


Stages
Filosofie/Philosophy

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Helena Chalupová Pokroková internátní škola Garden School ve Velké Británii jako příklad alternativní výuky mezi světovými válkami

08:10 - 08:30

Daniel Kubát Školství a výuka jazyků v Říšské župě Sudety (1938–1945)

08:30 - 08:50

Monika Suková Studenti a jejich kulturní aktivity na vysoké škole v letech 1947-1956

08:50 - 09:10

Pavel Šlégr Některé charakteristiky českého gymnaziálního vzdělávání za komunistického režimu a po 30 letech demokracie

09:10 - 09:30

Pauza/Break

09:30 - 09:35

Petra Pětiletá The "Screeners" – kult displejů (pojetí internetu dětmi narozenými po roce 2000 - generace Z)

09:35 - 09:55

Adéla Štěpánková Možnosti a limity využití uměleckých textů s tématy přesahujícími do oblasti osobnostní a sociální výchovy v distanční výuce na 2. stupni základní školy

09:55 - 10:15

Michal Černý Vědění v nouzi a přebytku: epistemické problémy v propojeném světě

10:15 - 10:35

Pauza/Break

10:35 - 10:40

Jiří Bureš Sport jako součást péče o duši v obdobích krize a napětí

10:40 - 11:00

Valentina Kuznetsova Krize vzdělání ve filosofii Hannah Arendtové

11:00 - 11:20

Oběd/Lunch

11:20 - 12:10

Talar Agopian Teaching Online amidst an Economic Crisis, Political Instability, and Power Outages in Lebanon

12:15 - 12:35

Martin Zelenka Teacher education graduates in the Czech Republic. What share enter the teaching profession and what affects that?

12:35 - 12:55

Luiz do Valle Miranda Hermeneutics and Online Pedagogy, or the Transformational Power of Recognizing the Limitations of Distance Learning

12:55 - 13:15

Pauza/Break

13:15 - 13:20

Kateřina Milerská Nouze subjektu v kontextu výchovy v díle E. Lévinase

13:20 - 13:40

František Kubica Nouze poznání ve voluntaristické koncepci A. Schopenhauera

13:40 - 14:00

Sebastian Jirgl Nouze ve vzdělávání – fenomén současnosti?

14:00 - 14:20

Pauza/Break

14:20 - 14:25

Jaroslav Bednář Nouze ve výchově: Ontologická a ontická nouze

14:25 - 14:45

Petr Lukeš Nouze jménem člověk

14:45 - 15:05

Robert Kuthan Rozvíjení sociálních dovedností v asociální společnosti: polemika na pomezí pedagogické psychologie a filosofie výchovy

15:05 - 15:25

Luboš Koláček Sinusoida nouze

15:25 - 15:45
Pedagogika/Pedagogy

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Společné zahájení konference/The conference opening

08:00 - 08:10

Dominik Viater Současná česká literatura napříč kurikulárními dokumenty pro základní vzdělávání

08:10 - 08:30

Petr Šulc Online vzdělávací nástroje v literárním vzdělávání

08:30 - 08:50

Anna Kubíčková Pozitivní podpora chování v kontextu pandemie

08:50 - 09:10

Pauza/Break

09:10 - 09:15

Václav Vydra Autorita učitele

09:15 - 09:35

Eva Urbanová Specifické přístupy v praktické části studia školského managementu

09:35 - 10:00

Sohail Ahmad Khushal Khan Khattak's thoughts and imagination of Leadership: implications for contemporary world

10:00 - 10:20

Language pedagogy in the the United States: A comparative analysis of California and Tennessee through the European lens

10:20 - 10:40

Vahid Norouzi Larsari A Comparative Study of the Effect of Learning and Retention of Primary Students in English Lessons through Social Network And Face-to-face Training Approach

10:40 - 11:00

Surhan Fatima Leadership during a Pandemic: Lessons from Bhittai

11:00 - 11:20

Oběd/Lunch

11:20 - 12:10

Jan Boněk Kolegiální vedení školy – výzva pro budoucnost

12:15 - 12:35

Adéla Malá Vliv výuky a výchovy na vzdělávání žáků v době pandemie

12:35 - 12:55

Pauza/Break

12:55 - 13:00

Vojtěch Ondráček Intelektuální emancipace prostřednictvím nevědoucího učitele. Jacques Rancière a radikální teorie vzdělávání

13:00 - 13:20

Magda Strouhalová Propojení pedagogické a nepedagogické praxe v oblasti Umění a kultura

13:20 - 13:40

Jaroslava Swoboda NOUZE O PRŮNIKY – Aplikované divadlo a drama: pedagogický pohled

13:40 - 14:00

Lukáš Polanský Problematika online výuky sólového zpěvu

14:00 - 14:20

Pauza/Break

14:20 - 14:25

Kateřina Halbychová Motivace žáků ZUŠ ke hře na housle

14:25 - 14:45

Roman Czepa K otázkám sebevědomí žáků v klavírní pedagogice

14:45 - 15:05

Tatiana Škapcová Výzvy a limity hudobnej edukácie u dospelých

15:05 - 15:25

Petr Dudek Konrad Liessmann – vzdělávání a současná doba

15:25 - 15:45

15:45 – Společné zakončení konference/The conference closure

15:45 - 16:00
Psychologie/Psychology

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Enav Or-Gordon Therapeutic Mother Tongue: Implications of Training to Become a Psychotherapist in a Foreign Language

08:10 - 08:30

Flora Keysan The effect of animation technique, dynamic and static graphic images on 6th graders' learning English

08:30 - 08:50

Zuzana Prokopová Přístup založený na aplikované behaviorální analýze ve > vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ > speciální

08:50 - 09:10

Pauza/Break

09:10 - 09:15

Tereza Tetourová Vývoj aplikace pro děti s PAS – zpětná vazba odborníků

09:15 - 09:35

Tereza Hrušková Hudba a paměť: Vliv poslechu hudby na množství zapamatovaných a následně vybavených slov při každodenním učení u generace Z

09:35 - 09:55

Markéta Kantorová Vrstevnické učení v přírodovědném vzdělávání

09:55 - 10:15

Lothar Filip Rudorfer Přehledová studie psychodiagnotických metod jazykové výkonnosti v ČR a zahraničí

10:15 - 10:35

Pauza/Break

10:35 - 10:40

Petra Hájková Identifikace rizikových aspektů mateřství žen s duševním onemocněním s dopadem na speciální vzdělávací potřeby jejich dětí

10:40 - 11:00

Jana Krucká Jak udržet pozornost studentů v online výuce a neztratit při tom zbytek zdravého rozumu

11:00 - 11:20

Oběd/Lunch

11:20 - 12:10

Miroslav Bielik Diagnostika kognitívnych funkcií: (Nenaplnený) potenciál pre inkluzívne vzdelávanie (v prípade potreby rád poskytnem aj abstrakt)

12:15 - 12:35

Michal Božík Učiteľské stratégie regulácie a mediácie digitálnych technológií v škole a školskom prostredí

12:35 - 12:55

Tereza Maryšková Mezigenerační rodinná vyprávění

12:55 - 13:15

Pauza/Break

13:15 - 13:20

Kateřina Dvořáková Kognitivní prediktory cizojazyčné gramotnosti u žáků mladšího školního věku

13:20 - 13:40

Martina Píšová Rodič jako model dětského užívání obrazovek

13:40 - 14:00

Václav Škvařil Vývoj vztahu otce a dítěte a jeho specifika v období od narození do 18 měsíců věku dítěte (attachement)

14:00 - 14:20

Magdaléna Uhmannová Aspekty resilience u obětí akce Asanace (mezigenerační přenos)

14:20 - 14:40

Michaela Pachelová Prosociální výchova v kontextu výuky etické výchovy na 1.stupni základní školy

14:40 - 15:00

Veronika Brémová Specifika supervize ve školách

15:00 - 15:20
Speciální pedagogika/Special Education

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Pavla Kopalová Komunikace osob s kombinovaným postižením

08:10 - 08:30

Simona Schallerová Analýza kurikulárnych špecifík edukačného procesu u žiakov s poruchami zraku

08:30 - 08:50

Anna Vozková Začínající vyučující a děti se speciálními vzdělávacími potřebami

08:50 - 09:10

Pauza/Break

09:10 - 09:15

Martin Kavua Effects of COVID-19 on Education for Learners with Disabilities in Kenya

09:15 - 09:35

Ashgan Abdelrahim A Literature Review on Absenteeism among Socially Disadvantaged Secondary School Students in Different Regions of the World

09:35 - 09:55

Pauza/Break

09:55 - 10:00

Wanda Tureckiová Současná situace ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením

10:00 - 10:20

Kristina Pánková Kratochvílová Slyšící děti neslyšících rodičů v době distanční výuky

10:20 - 10:40

Marína Štibrányiová Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí běžné základní školy

10:40 - 11:00

Olga Maierová Nejistota v současné době distančního vzdělávání žáků se sluchovým postižením – jejich vztahy a postoje k užívání ICT

11:00 - 11:20

Oběd/Lunch

11:20 - 12:10

Alois Daněk Problematika dvojí výjimečnosti v prostředí dětských domovů

12:15 - 12:35

Oto Svoboda Problematika vzdělávání mladistvých odsouzených ve výkonu trestu

12:35 - 12:55

Andrea Cibulková Intervence žáků s ADHD v kontextu základního vzdělávání

12:55 - 13:15

PAUZA/BREAK

13:15 - 13:20

Bianka Hudcová Psychická první pomoc osobám se zdravotním postižením jako profesní kompetence speciálního pedagoga

13:20 - 13:40

Marta Štrinclová Podpora resilience dětí a dospívajících jako zdroj výchovně-vzdělávacího procesu a výzva pro pedagogy

13:40 - 14:00

Zuzana Ivanová Kvalita života vyliečených jednotlivcov s onkologickým ochorením v kontextoch špeciálnej pedagogiky

14:00 - 14:20

Hana Zakouřilová Kvalita života osob po amputaci dolní končetiny

14:20 - 14:40

Partners


CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY
CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova