USS

30 - 31 January, 2021

40A Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Thời gian: 8:30 - 12:30, ngày 25,26,27,28/8/2021 Zoom Id: 357 357 8888 . Pass: 8888

USS


Join event


30 - 31
Jan

USS

40A Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Speakers


NGUYỄN NGỌC HUY

Agenda10:00 - 12:00

Tôi là ai

Zoom 357 357

NGUYỄN NGỌC HUY

12:00 - 13:00

Nghỉ trưa

13:00 - 15:00

Tôi muốn đi đến đâu

Zoom 357 357

NGUYỄN NGỌC HUY

15:00 - 15:30

Thảo luận

Zoom 357 357

Occupancy: 0 / 50

15:30 - 18:00

Tôi Đi Đến Đó Bằng Cách nào?

Zoom 357 357

NGUYỄN NGỌC HUY

Map