Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới của các tác giả nổi tiếng
3 October, 2020 | Vietnam
Join event

About

Giới thiệu sách mới của các tác giả nổi tiếng
1
Day Event
1
Speakers
1
Sessions
3 October, 2020 | Vietnam

Giới thiệu sách mới

Speakers

Richard
Richard

Agenda

10:10 - 10:40

Sách "Cân bằng cảm xúc - cả lúc bão giông"

Main Hall

Richard

Occupancy: 2 / 100

Contact information