Giới thiệu sách mới

3 October, 2020

Vietnam
Giới thiệu sách mới của các tác giả nổi tiếng

Giới thiệu sách mới


Join event


3
Oct

Giới thiệu sách mới

Vietnam

Speakers


Richard

Agenda


10:10 - 10:40

Sách "Cân bằng cảm xúc - cả lúc bão giông"

Main Hall

Richard

Occupancy: 2 / 100

Map